Ολοκλήρωση παραδοτέου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Entre-Forward

Entre-Forward – Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και η ISON Psychometrica επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των ατόμων και προβάλλει τη σημασία της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ακολουθώντας το link μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου!!

Ολοκλήρωση παραδοτέου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα C-Game

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και η ISON Psychometrica έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός δια δραστικού παιχνιδιού που θα βοηθήσει μαθητές ηλικίας 12-14 ετών στον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Ακολουθώντας το link μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου εδώ !!

Business

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Entre-Forward

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας έχει καταστεί πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα Entre-Forward επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των ατόμων και προβάλλει τη σημασία της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Επίσης, το έργο στοχεύει στην…

Business

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – 4.0 ANDCOM

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4.0 ANDCOM επιθυμεί να αυξήσει την προβολή, την ευαισθητοποίηση και την ικανότητα χρήσης των νέων εργαλείων που προσφέρονται με την έλευση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην εκπαίδευση ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης.  Να αναπτύξει δηλαδή  δεξιότητες στους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε εκείνοι με τη σειρά τους…

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Strength

Το έργο STRENGTH αναμένεται να βοηθήσει τους συμβούλους Ε.Π. να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και επιπλέον την απασχολησιμότητα των ίδιων και των πελατών τους. Το πρόγραμμα STRENGTh επικεντρώνεται στην ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη βελτίωση…

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – CONNECT!

Σύνδεση συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να συνδεθεί στην πράξη η συμβουλευτική σταδιοδρομία και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από το έργο αναμένεται να υποστηριχθούν μαθητές και εργαζόμενοι ώστε να ενισχυθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η παροχή…